دیجی سیلک رود صرفاً در اين سايت نقش اطلاع رسانی را جهت سهولت در تجارت داخلی و خارجی ايفا مي نمايد و از لحاظ حقوقی، مالی و اعتباری ، هيچگونه مسئوليتی را عهده دار نمی باشد .

ارسال و ثبت رایگان درخواست هایخرید و فروش تجاری