تعرفه گمرکی واردات کالا

جدول تعرفه گمرک سال 96

کد تعرفه شرح حقوق ورودی
20081100

بادا م زميني ,محفوظ شده

45
28199090

سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم

4
28220000

ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي

4
67021000

گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک

65
90279030

ساير اجزاء وقطعات ميكروتوم به غير ازتيغه برنده آن

25
12092400

تخم علف مرغزا ر کنتاکي برا ي کشت

4
94013000

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع

45
54071000

پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها.

70
83014000

قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

30
40169300

درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي

40
10019000

ساير گندم ومخلوط گندم وچاودار (meslin) غير از انواع گندم سخت (شامل گندم دامي وساير)

20
54079300

ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر

70
54072020

سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر

40
84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

10
48191000

کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر

25