آگهی مناقصه و مزایده

مقالات تخصصی بازرگانی،نمایشگاهی و هر آنچه برای پیشرفت در بازرگانی نیاز دارید

چهار شنبه 24 خرداد,1396 | نظرات 0

ثبت مقالات علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید ISI

وبسایت بین المللی دیجی سیلک رود، از کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه ها و موسسات علمی کشور دعوت به ثبت و نمایش رایگان مقالات علمی و پژوهشی و ISI به عمل می آورد. قابل ذکر می باشد کلیه مقالات اساتید و دانشجویان جهت به نمایش در آمدن در دیجی سیلک رود می بایست دارای بار علمی بوده و در غیر این صورت مورد تایید نخواهند بود. کلیه خدمات در وبسایت دیجی سیل...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
مزایده و مناقصه آنلاین چرا و چگونه؟
چهار شنبه 24 خرداد,1396 | نظرات 0

مزایده و مناقصه آنلاین چرا و چگونه؟

تقریبا کسی رو نمیشه پیدا کرد کلمه مناقصه و مزایده را نشنیده باشد. وقتی کلمات مناقصه و مزایده به گوش میخورد بدون شک همه ما صحنه ای تقریبا مشابه در ذهن تداعی می کنیم،سالنی پر از افراد مختلف که...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
راﻫﻨﻤﺎی آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات در ایران
یکشنبه 24 اردیبهشت,1396 | نظرات 0

راﻫﻨﻤﺎی آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات در ایران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات/واردات (را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و اعتبارات صادراتی چیست؟
یکشنبه 24 اردیبهشت,1396 | نظرات 0

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و اعتبارات صادراتی چیست؟

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟
یکشنبه 24 اردیبهشت,1396 | نظرات 0

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ کنند ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﻘﻮق ( Customs Duties)...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
محتويات قراردادهای خارجي
دوشنبه 16 اسفند,1395 | نظرات 0

محتويات قراردادهای خارجي

ذكر مشخصات كامل طرفين قرارداد قيد نام خريدار و فروشنده با ذكر آدرس دقيق و كامل هر يك در قرارداد ضروري است زيرا به جز خريدار و فروشنده هيچ شخص ديگري متعهد قرارداد نيست و ذكر نام كامل خريدا...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
 اصول  قراردادهای تجاری
دوشنبه 16 اسفند,1395 | نظرات 0

اصول قراردادهای تجاری

اصول قراردادها در قرارداد هاي خصوصي علي القاعده اصل حاكميت اراده طرفين حاكم است لكن بايد توجه داشت كه اين اصل با توجه به قوانين آمره و ناهيه كشور خريدار و فروشنده داراي استثنائاتي است . و ...

بیشتر بخوانید

قیمت دلار،نرخ ارز صرافی های تهران را یکجا مشاهده نمایید صرافی

دیجی سیلک رود

سایت مرجع نمایشگاه های بین المللی به همراه غرفه داران

دیجی سیلک رود در شبکه های اجتماعی

نمایشگاههای بین المللی در حال برگزاری