آگهی مناقصه و مزایده

مقالات تخصصی بازرگانی،نمایشگاهی و هر آنچه برای پیشرفت در بازرگانی نیاز دارید

یکشنبه 04 تیر,1396 | نظرات 0

کارت بازرگانی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

تعریف کارت بازرگانی بسیاری از افراد علاقمند به بازرگانی و تجارت در اولین گام برای وارد شدن به این کسب و کار به داشتن کارت بازرگانی فکر می کنند اما باید این نکته مهم رو در نظر داشته باشند اگر درک درستی از نحوه استفاده این کارت نداشته باشند،با تمام مزیت هایی که کارت بازرگانی دارند می تواند دردسرساز هم باشد. می توان کارت بازرگانی را اینطور تعریف ک...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
اتحادیه چیست؟
شنبه 03 تیر,1396 | نظرات 0

اتحادیه چیست؟

اتحادیه در فرهنگ فارسی معین اینطور گفته شده است هر انجمنی که اهدافی مشترک داشته باشد یا تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغل و حرفة مشخص. اتحادیه در قانون اینطور تعریف شده است اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ...

بیشتر بخوانید
گروه انتخاب نشده
ثبت مقالات علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید ISI
چهار شنبه 24 خرداد,1396 | نظرات 0

ثبت مقالات علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید ISI

وبسایت بین المللی دیجی سیلک رود، از کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه ها و موسسات علمی کشور دعوت به ثبت و نمایش رایگان مقالات علمی و پژوهشی و ISI به عمل می آورد. قابل ذکر می باشد کلیه مقالات...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
مزایده و مناقصه آنلاین چرا و چگونه؟
چهار شنبه 24 خرداد,1396 | نظرات 0

مزایده و مناقصه آنلاین چرا و چگونه؟

تقریبا کسی رو نمیشه پیدا کرد کلمه مناقصه و مزایده را نشنیده باشد. وقتی کلمات مناقصه و مزایده به گوش میخورد بدون شک همه ما صحنه ای تقریبا مشابه در ذهن تداعی می کنیم،سالنی پر از افراد مختلف که...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
صادرات کالا از ایران
یکشنبه 24 اردیبهشت,1396 | نظرات 0

صادرات کالا از ایران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات/واردات (را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و اعتبارات صادراتی چیست؟
یکشنبه 24 اردیبهشت,1396 | نظرات 0

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و اعتبارات صادراتی چیست؟

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد...

بیشتر بخوانید
مقالات تجاری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟
یکشنبه 24 اردیبهشت,1396 | نظرات 0

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ کنند ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﻘﻮق ( Customs Duties)...

بیشتر بخوانید

قیمت دلار،نرخ ارز صرافی های تهران را یکجا مشاهده نمایید صرافی

دیجی سیلک رود

سایت مرجع نمایشگاه های بین المللی به همراه غرفه داران

دیجی سیلک رود در شبکه های اجتماعی

نمایشگاههای بین المللی در حال برگزاری